Facility Management (FM)

การบริหารจัดการทรัพยากรอาคาร

เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเพื่อเข้าถึงเป้าหมายขององค์กร (corporate goal) โดยในการปฏิบัติอาชีพนั้น การบริหารจัดการทรัพยากรอาคาร
(facility management) มีบทบาทในการปรับเปลี่ยนและเพิ่มประสิทธิภาพของงานระบบอาคาร การลดค่าใช้จ่าย การสร้างวางแผนกลยุทธ์ร่วมกับองค์กร
และการบริหารจัดการทรัพยากรอาคารในองค์รวม (ในที่นี้ facility คือทรัพยากรอาคารที่เป็น ทุน” ทุกอย่างที่สามารถทำให้งานหลักขององค์กรดำเนินไปถึงเป้าหมาย)ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

Services

Acquiring Asset

Maintenance

Planning