Tag: TAN PARK

ทีมวิศวกร บริษัท UPM on site walk โครงการ TAN PARK ร่วมกับทางเจ้าของโครงการ เพื่อตรวจดูหน้างานและงานออกแบบแนวกำแพงกันดิน เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00น.

ทีมวิศวกร บริษัท UPM on site walk โครงการ TAN PARK ร่วมกับทางเจ้าของโครงการ เพื่อตรวจดูหน้างานและงานออกแบบแนวกำแพงกันดิน เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00น.

ทีมวิศวกร บริษัท ยูไนเต็ด โปรเจคต์ แมเนจเมนท์ จำกัด on site walk โครงการ TAN PARK ร่วมกับทางเจ้าของโครงการ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 15.00น.

ทีมวิศวกร บริษัท ยูไนเต็ด โปรเจคต์ แมเนจเมนท์ จำกัด on site walk โครงการ TAN PARK ร่วมกับทางเจ้าของโครงการ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 15.00น.

เจ้าของโครงการ TAN PARK on site walk ร่วมกับทีมวิศวกร บริษัท ยูไนเต็ด โปรเจคต์ แมเนจเมนท์ จำกัด

เจ้าของโครงการ TAN PARK on site walk ร่วมกับทีมวิศวกร บริษัท ยูไนเต็ด โปรเจคต์ แมเนจเมนท์ จำกัด เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2566

บริษัท ยูไนเต็ด โปรเจคต์ แมเนจเมนท์ จำกัด ลงดูพื้นที่โครงการ TAN PARK

วิศวกรและทีมงาน บริษัท ยูไนเต็ด โปรเจคต์ แมเนจเมนท์ จำกัด ลงดูพื้นที่โครงการ TAN PARK ได้มีการเข้าตรวจสอบพื้นที่เพื่อขอใบอนุญาต -กรมเจ้าท่า ชลบุรี -เทศบาลศรีราชา -เทศบาลบางพระ เมื่อวันที่ 19 ส.ค.65 เพื่อดูความคืบหน้าของโครงการ

วิศวกรและทีมงานลงดูพื้นที่ดูตัวอย่างหน้างานน้ำตก Tanpark

บริษัท ยูไนเต็ด โปรเจคต์ แมเนจเมนท์ จำกัด ได้เห็นถึงความสำคัญในการติดตามความก้าวหน้างานเป็นประจำทุกสัปดาห์  โดยแต่ละโครงการจะนำทีมหน้างานเดิน Site Walk เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยในทุกภาคส่วน