Tag: 5 ข้อพึงารระวังในการดำเนินการก่อสร้างโครงการ

5 ข้อพึงารระวังในการดำเนินการก่อสร้างโครงการ

1) งวดการแบ่งจ่ายค่าจ้าง มูลค่าเงินกับการสร้างบ้าน เป็นเรื่องปกติ ในการดำเนินงานที่อาจส่งผลต่อการก่อสร้าง ให้แล้วเสร็จตามกำหนดที่ตั้งไว้ หรืออาจจะ มีการทิ้งงานได้ถ้าเกิดการเบิกจ่ายผิดปกติไป ดังนั้นเราควรระวังและตกลงให้ชัดเจน : 2) การบิดเบือนเอกสาร ในการสร้างบ้านเราควรตรวจสอบเอกสาร การเบิกจ่ายให้รอบคอบและละเอียดเพราะ มีโอกาสที่จะถูกปกปิดหรือบิดเบือนได้ ในทุกขั้นตอนในการดำเนินงาน : 3) การรื้อหรือแก้ไข ในส่วนนี้เกิดจากการที่ผู้รับเหมาไม่วางแผน หรือเตรียมการไว้ล่วงหน้า จึงมีโอกาสที่ จะได้ออกมาไม่ตรงตามแบบทั้งวัสดุ หรือแบบที่เราต้องการตามที่คิดไว้ :