Tag: เจาะสำรวจหน้าดิน สำคัญยังไง ?

เจาะสำรวจหน้าดิน สำคัญยังไง ?

    การสำรวจหน้าดินทำให้เราทราบประเภทและชนิดของดินใต้พื้นที่ก่อสร้าง เพื่อทำให้ทราบลักษณะเชิงกล สามารถเลือกใช้ฐานรากได้ถูกประเภท หากดินแข็งพออาจเลือกใช้เป็นฐานแผ่ และยังทำให้ทราบถึงความลึกของชั้นดินดานว่าอยู่ลึกลงไปเท่าไร เพื่อจะได้คำนวณกำลังรับน้ำหนักของเสาเข็ม และคาดคะเนความยาวเสาเข็มที่ต้องใช้ได้  อีกทั้งยังลดความผิดพลาดในการตอกเสาเข็ม หากเจอชั้นดินแข็งแต่ไม่หนา ที่ชั้นความลึกน้อย ๆ อาจทำให้คนตอกเสาเข็มหยุดตอก เพราะคิดว่าถึงชั้นดินแข็งแล้ว แต่จริง ๆ สามารถตอกทะลุลงไปได้หากเข่นลงไปอีกซักพัก  และหากดินในบริเวณที่สำรวจมีความผันผวนมาก วิศวกรอาจสั่งให้เจาะสำรวจดินหลายๆหลุมเพื่อเปรียบเทียบ อาจต้องออกแบบฐานรากหลายชนิดเพื่อก่อสร้างอาคารนั้น ๆ