Tag: ทำไมจึงต้องมี EIA และ EHIA

ทำไมจึงต้องมี EIA และ EHIA

EIA (Environmental Impact Assessment) รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไม่ว่า จะเป็นในส่วนของภาครัฐ และภาคเอกชนโดยต้องทำ ทั้งด้านบวกและลบ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับ การก่อสร้างหรือปรับปรุงโครงการนั้นๆ . EHIA (Environmental Health Impact Assessment) เป็นรายงานส่วนหนึ่งของ EIA อีกที โดยจะเน้นในส่วน สุขภาพของประชาชนที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการนั้น ๆ