PARK ORIGIN CHULA SAMYAN ทีมผู้บริหารโครงการ เจ้าของโครงการ ทีมวิศวกรจากบริษัท ยูไนเต็ท โปรเจคท์ แมนเนจเมนท์ จำกัด และผู้รับเหมาลงพื้นที่ Site walk ตรวจสอบความเรียบร้อยพร้อมเข้าเยี่ยมชมความก้าวหน้าของโครงการ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00น.