บริษัท ยูไนเต็ด โปรเจคต์ แมเนจเมนท์ จำกัด ได้เห็นถึงความสำคัญในการติดตามความก้าวหน้างานเป็นประจำทุกสัปดาห์  โดยแต่ละโครงการจะนำทีมหน้างานเดิน Site Walk เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยในทุกภาคส่วน