บริษัท ยูไนเต็ด โปรเจคต์ แมเนจเมนท์ จำกัด

 🏗 บริษัท ยูไนเต็ด โปรเจคต์ แมเนจเมนท์ จำกัด

                                             ได้ผ่านการรับรอง จากสภาวิศวกร เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา

                                             ในการเป็นองค์กรแม่ข่ายการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง

                                             ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง รหัสองค์กรแม่ข่าย ๗๐๒๙

                                             บริษัท ยูไนเต็ด โปรเจคต์ แมเนจเมนท์ จำกัด

                                             รายละเอียดเพิ่มเติม