บริการของเรา

UPM DESIGN

บริการงานด้านออกแบบ สถาปัตยกรรม วิศวกรรมโครงสร้าง

UPM INSPECTION

บริการตรวจสอบอาคาร โรงแรม บ้านพักอาศัย และคอนโดมิเนียม รวมถึงตรวจสอบด้านความแข็งแรงของโครงสร้าง ตรวจสอบระบบ

UPM MONITORING

บริการตรวจสอบระหว่างการก่อสร้างและบริการตรวดสอบอาคารประจำปีและตรวจสอบด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม

UPM ACADEMY

บริการงานด้านการจัดอบรมด้านอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

UPM EEC

บริการงานด้านผู้คุมงานและที่ปรึกษาโครงการด้านงานก่อสร้างภาคตะวันออก

UPM FACILTY MANAGEMENT
บริการบริหารจัดการทรัพยากรอาคารในการปรับเปลี่ยนและเพิ่มประสิทธิภาพของงานระบบอาคาร การลดค่าใช้จ่าย การสร้างวางแผนกลยุทธ์ร่วมกับองค์กรทรัพยากรอาคาร