Author: jerawat

การสร้างอาคารสูงพิเศษ

การสร้างอาคารสูงพิเศษ มีอะไรบ้าง ? อัปเดต 2567

การสร้างอาคารสูงพิเศษ นั้นมีกระบวนการหลายอย่างที่เราจะต้องรู้ เพราะการสร้างแบบนี้จะต้องอิงทั้งด้านของกฎหมายและในด้านของความปลอดภัยของผู้ที่จะเข้าไปใช้งานอีกด้วย ดังนั้นวันนี้เราจะพาไปดูกันว่าก่อนที่เรานั้นจะสร้างตึกสู้งพิเศษจะต้องดูอะไรบ้าง การสร้างอาคารสูงพิเศษ มีอะไรบ้าง ? อัปเดต 2567 ก่อนที่เราจะไปดูว่าควรจะดูอะไรเป็นพิเศษบ้างเรามาดูคำนิยามกันก่อนว่า ตึกสูงหรือตึกสูงพิเศษว่ามะไรบ้าง 1.“อาคารสูง” หมายความว่า อาคารที่บุคคลอาจเขาอยู่หรือเข้าใช้สอยได้โดยมความสูงตั้งแต่ 23.00  เมตรขึ้นไป การวัด ความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า สำหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 2.“อาคารขนาดใหญ่พิเศษ” หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างขึ้นเพื่อใช้อาคารหรือสวนหนึ่งส่วนใดของอาคารเป็นที่อยู่ อาศัยหรือประกอบกิจการประเภทเดียวหรือหลายประเภทโดยมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกันตั้งแต่ 10,

BOQ คือ

BOQ คือ อะไร สำคัญอย่างไรในงานก่อสร้าง อัปเดต 2567

BOQ คือ อะไร BOQ หรือ Bill of Quantities เป็นเอกสารที่ใช้ใน งานก่อสร้าง เป็นรายการราคาวัสดุและค่าแรงที่ใช้ในการสร้างโครงการก่อสร้างหนึ่ง ๆ ทั้งหมด ซึ่งมีลักษณะเป็นตารางที่ระบุรายละเอียดของงานที่ต้องทำ วัสดุที่ใช้ และค่าแรงที่ต้องใช้ในการดำเนินโครงการนั้น ๆ พร้อมกับราคาทั้งหมดในแต่ละรายการนั้น ๆ BOQ คือ อะไร สำคัญอย่างไรในงานก่อสร้าง 1.การจัดซื้อวัสดุและวางแผนงาน: ช่วยให้ผู้รับเหมา